WOMENS WAXING

Women’s Waxing

Full Arms

COST: $43

BOOK NOW

Half Arms

COST: $33

BOOK NOW

Lower Back

COST: $27

BOOK NOW

Lower Back & Stomach

COST: $54

BOOK NOW

Brazilian

COST: $64

BOOK NOW

Brazilian & Underarm

COST: $93

BOOK NOW

Brief Bikini

COST: $33

BOOK NOW

Buttocks & Crack

COST: $50

BOOK NOW

Buttocks

COST: $29

BOOK NOW

Cheeks

COST: $23

BOOK NOW

Cheeks & Chin

COST: $41

BOOK NOW

Chin

COST: $18

BOOK NOW

Crack

COST: $21

BOOK NOW

Ears

COST: $18

BOOK NOW

Eyebrows

COST: $25

BOOK NOW

Eyebrow Design

COST: $36

BOOK NOW

Eyebrow & Lip

COST: $43

BOOK NOW

Eyebrow & Underarm

COST: $54

BOOK NOW

Eyebrow Wax & Eyebrow Tint

COST: $46

BOOK NOW

Eyebrow Wax, Eyebrow Tint & Lip Wax

COST: $64

BOOK NOW

Full Face

COST: $85

BOOK NOW

Half Face (Excluding Throat)

COST: $62

BOOK NOW

Half Face (Including Throat)

COST: $82

BOOK NOW

Forehead

COST: $19

BOOK NOW

G-String

COST: $46

BOOK NOW

Full Leg

COST: $49

BOOK NOW

Half Leg

COST: $36

BOOK NOW

3/4 Leg

COST: $42

BOOK NOW

Full Leg & Bikini

COST: $82

BOOK NOW

Lip

COST: $18

BOOK NOW

Lip & Chin

COST: $36

BOOK NOW

Nose/Nostril & Ear

COST: $32

BOOK NOW

Nose/Nostrils

COST: $16

BOOK NOW

Sideburns

COST: $21

BOOK NOW

Sideburns & Chin

COST: $39

BOOK NOW

Sideburns & Cheeks

COST: $44

BOOK NOW

Snail Trail

COST: $15

BOOK NOW

Stomach

COST: $27

BOOK NOW

Thigh (Doesn’t include Knee)

COST: $36

BOOK NOW

Throat

COST: $23

BOOK NOW

Throat & Chin

COST: $41

BOOK NOW

Underarm

COST: $29

BOOK NOW

X